Hình ảnh hoạt động
Quảng Cáo
Sách chuyên khảo
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Mã đọc: TK.001249-TK.001251
Mã mượn: TK.002883-TK.002889
Tác giả: ĐINH THỊ MINH TUYẾT, PHẠM ĐỨC CHÍNH
Nhà XB: Lý luận chính trị
Năm XB: 2016
Số trang: 299
Nội dung:

Luật viên chức ban hành năm 2010 đã đánh dấu một bước tiến mới trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức; trong đó có quy định được đi đào tạo, bồi dưỡng là quyền lợi chính đáng của mỗi viên chức. Để cụ thể hóa điều này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và ngày 04 tháng 12 năm 2014, Bội Nội vụ ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BNV quy định, hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng viên chức; đó là tiền đề để thực sự chuẩn hóa đội ngũ viên chức theo một hệ thống mới và đánh dấu những khác biệt về công tác cán bộ đối với các đơn vị sự nghiệp công ở nước ta hiện nay.

        Trước những yêu cầu cải cách hành chính ngày càng trở nên cấp bách, quá trình hội nhập quốc tế đang hướng tới toàn cầu và sự hợp tác nhiều mặt đã đi vào chiều sâu, nhất là tác động từ khu vực kinh tế đòi hỏi có sự đổi mới về cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công. Năm 2015, Nhà nước đã ban hành 02 văn bản dưới luật được xem là tạo động lực cơ bản cho các tổ chức này phát triển, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, đây cũng là lộ trình mới cho các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong giai đoạn mới.

        Nhân tố quan trọng bậc nhất quyết định thành công của mỗi một tổ chức nói chung, đơn vị sự nghiệp nói riêng trước hết là cán bộ. Lộ trình cho các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự chủ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung, cấp phòng nói riêng phải có đủ kiến thức để nắm vững, khám phá và làm chủ sự phát triển phức tạp, đa dạng của xã hội; có tư duy khoa học quản lý và phương pháp làm việc phù hợp, sáng tạo; có kỹ năng cơ bản phù hợp với vị trí chức danh để chủ động, kịp thời xử lý thông tin và các tình huống, có những quyết định hợp lý để thu được hiệu quả cao nhất trong hoạt động quản lý.

        Cuốn sách giúp cho các viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự chủ, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công đang chuyển sang công ty cổ phần có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản, nhóm tác giả là những nhà khoa học đang làm công tác quản lý và giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia đã nghiên cứu và biên soạn cuốn sách nhằm góp phần phục vụ tích cực cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của viên chức; hướng tới mục tiêu tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn theo chức danh nghề nghiệp.

 

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU… 3

Phần I

TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Chuyên đề 1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp… 5

1. Khái quát về đơn vị sự nghiệp… 5

2. Tự chủ của đơn vị sự nghiệp… 9

3. Quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp… 15

Phần II

LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Chuyên đề 2. Nội dung cơ bản về lãnh đạo và quản lý… 19

1. Khái niệm lãnh đạo và quản lý… 19

2. Phân biệt quản lý và lãnh đạo, người lãnh đạo và người quản lý… 21

3. Trách nhiệm và vai trò của người lãnh đạo, quản lý… 23

4. Chức năng của người lãnh đạo, quản lý… 26

5. Phong cách lãnh đạo… 29

Chuyên đề 3. Chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các loại hình đơn vị sự nghiệp... 33

1. Thực tiễn các loại hình đơn vị sự nghiệp… 33

2. Vị trí của cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp… 33

3. Nhiệm vụ cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp… 34

4. Chức trách lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp… 35

5. Kiến thức cần có của lãnh đạo cấp phòng… 41

6. Kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng… 43

Phần III

NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Chuyên đề 4. Kỹ năng quản lý sự thay đổi… 45

1. Sự cần thiết của quản lý sự thay đổi… 45

2. Những nội dung cơ bản về quản lý sự thay đổi… 51

3. Tổ chức thực hiện quản lý sự thay đổi… 52

4. Một số kỹ năng đối với lãnh đạo cấp phòng trong quản lý sự thay đổi… 57

Chuyên đề 5. Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động cấp phòng… 76

1. Tổng quan về lập kế hoạch… 76

2. Lập kế hoạch công tác và kế hoạch tác nghiệp… 82

3. Các công cụ chủ yếu để lập kế hoạch… 93

Chuyên đề 6. Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự… 98

1. Khái niệm và cơ cấu nguồn nhân lực trong một tổ chức… 98

2. Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức… 100

3. Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp… 107

Chuyên đề 7. Kỹ năng quản lý tài chính và tài sản theo cơ chế tự chủ… 123

1. Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập… 123

2. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nhiệp công lập… 141

3. Công khai tài chính đối với các đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách… 146

4. Kỹ năng của người trưởng phòng đối với tự chủ tài chính và sử dụng tài sản… 149

Chuyên đề 8. Kỹ năng kiểm tra và đánh giá hoạt động cấp phòng… 151

1. Khái niệm giám sát, kiểm tra… 151

2. Vai trò của giám sát, kiểm tra… 157

3. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động giám sát, kiểm tra… 158

4. Hình thức và phương pháp giám sát, kiểm tra… 160

5. Công cụ giám sát, kiểm tra… 163

6. Quy trình giám sát, kiểm tra… 164

7. Kỹ năng giám sát, kiểm tra và đánh giá của lãnh đạo cấp phòng… 177

Chuyên đề 9. Kỹ năng cung ứng dịch vụ công theo cơ chế tự chủ… 183

1. Khu vực công… 183

2. Dịch vụ công và cung ứng dịch vụ công… 185

3. Vai trò và chức năng của Nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công… 201

4. Kỹ năng cung ứng dịch vụ công và người lãnh đạo, quản lý cấp Phòng trong đơn vị sự nghiệp… 206

Chuyên đề 10. Kỹ năng quản lý xung đột… 211

1. Những vấn đề chung về xung đột trong đơn vị sự nghiệp… 211

2. Kỹ năng giải quyết xung đột của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp… 220

Chuyên đề 11. Kỹ năng đàm phán… 231

1. Những vấn đề chung về đàm phám và đàm phán trong đơn vị sự nghiệp… 231

2. Kỹ năng đàm phán… 235

3. Những điều cần tránh để đàm phán không thất bại… 245

4. Sáu quy tắc trong đàm phán… 247

Chuyên đề 12. Kỹ năng tổ chức hội họp… 250

1. Một số vấn đề cơ bản về hội họp… 250

2. Vai trò, chức năng của hội họp trong hoạt động quản lý của đơn vị sự nghiệp… 151

3. Các hình thức hội họp trong hoạt động quản lý của người lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp… 252

4. Kỹ năng tổ chức hội họp trong đơn vị sự nghiệp… 523

Chuyên đề 13. Kỹ năng quản lý nhóm làm việc… 264

1. Tổng quan về nhóm làm việc… 264

2. Xây dựng và vận hành nhóm làm việc… 271

3. Điều hành nhóm làm việc… 276

4. Kỹ năng quản lý nhóm làm việc của lãnh đạo cấp phòng… 280

TÀI LIỆU THAM KHẢO… 293

 

Đọc toàn văn tài liệu tại Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung

 


Danh sách tài liệu cùng loại
Trang: [1]2 3 4 5 » Trang cuối
Bản quyền website thuộc về Thông tin - Thư viện, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền trung
Địa chỉ: 201 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: : (+84) 54 3931.601
Email: thongtinthuvienhue.napa@gmail.com
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này