Hình ảnh hoạt động
Quảng Cáo
Giáo trình
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Mã đọc: GT.000529-GT.000530
Mã mượn: GT.001514-GT.001516
Tác giả: ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC, VŨ QUANG KẾT, PHAN ANH TUẤN
Nhà XB: Thông tin và Truyền thông
Năm XB: 2016
Số trang: 305
Nội dung:

Khi nền kinh tế phát triển theo định hướng thị trường và đặc biệt trong mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại với thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã có những biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ; cùng với đó những lý luận về tài chính, tiền tệ cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện.

Cuốn sách Lý thuyết tài chính tiền tệ được xây dựng trên quan điểm nhìn nhận hiện đại về hệ thống tài chính, với sự tập trung vào thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian được nhấn mạnh hơn trước đây. Cuốn sách được biên soạn khoa học và rõ ràng, cách trình bày dễ hiểu, đưa nhiều kiến thức tài chính, tiền tệ phổ biến ở các nước để bạn đọc dễ dàng tìm hiểu, phân tích các vấn đề tài chính tiền tệ và áp dụng trong đời sống hằng ngày như chi tiêu, lãi suất, chứng khoán, thuế, dịch vụ công…

MỤC LỤC

Lời nói đầu      3

Thuật ngữ và từ viết tắt          5

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ  11

1.1. Nguồn gốc và các hình thái của tiền tệ    11

            1.1.1. Nguồn gốc của tiền tệ   11

            1.1.2. Sự phát triển các hình thái của tiền tệ   12

1.2. Bản chất và chức năng của tiền tệ           22

            1.2.1. Bản chất của tiền tệ      22

            1.2.2. Chức năng của tiền tệ   22

1.3. Cung cầu tiền tệ   29

            1.3.1. Mức cầu tiền tệ và các bộ phận cấu thành cầu tiền tệ  29

            1.3.2. Mức cung tiền tệ           32

1.4. Sự ra đời và phát triển của tài chính        38

1.5. Bản chất và chức năng của tài chính       41

            1.5.1. Khái niệm về tài chính  41

            1.5.2. Bản chất của tài chính   43

            1.5.3. Chức năng của tài chính           44

1.6. Hệ thống tài chính           49

            1.6.1. Khái niệm và cơ cấu của hệ thống tài chính     49

            1.6.2. Đặc trưng của các khâu tài chính          52

Tóm tắt chương 1       56

Chương 2: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH          58

2.1. Khái niệm và vai trò của thị trường tài chính      58

            2.1.1. Khái niệm          58

            2.1.2. Vai trò của thị trường tài chính            59

2.2. Cấu trúc thị trường tài chính       61

            2.2.1. Căn cứ vào kỳ hạn của vốn lưu chuyển trên thị trường tài chính          61

            2.2.2. Căn cứ vào mục đích hoạt động của thị trường            62

            2.2.3. Căn cứ vào phương thức tổ chức và giao dịch 64

2.3. Các công cụ của thị trường tài chính       68

            2.3.1. Công cụ lưu thông trên thị trường tiền tệ         68

            2.3.2. Công cụ lưu thông trên thị trường vốn 72

2.4. Chủ thể tham gia thị trường tài chính      85

            2.4.1. Các nhà phát hành        85

            2.4.2. Các nhà đầu tư  86

            2.4.3. Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ          86

            2.4.4. Các nhà quản lý            87

Tóm tắt chương 2       88

Chương 3: CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN   90

3.1. Khái niệm và vai trò của các tổ chức tài chính trung gian           90

            3.1.1. Khái niệm          90

            3.1.2. Vai trò của các tổ chức tài chính trung gian     91

3.2. Các loại hình tổ chức tài chính trung gian           97

            3.2.1. Các tổ chức nhận tiền gửi         97

            3.2.2. Các công ty tài chính    101

            3.2.3. Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng    103

            3.2.4. Các trung gian đầu tư   106

3.3. Ngân hàng thương mại    112

            3.3.1. Các chức năng của ngân hàng thương mại       112

            3.3.2. Các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại      117

Tóm tắt chương 3       131

Chương 4: TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG       132

4.1. Tín dụng   132

            4.1.1. Bản chất của tín dụng   132

            4.1.2. Chức năng của tín dụng            136

            4.1.3. Vai trò của tín dụng      137

            4.1.4. Các hình thức tín dụng 139

4.2. Lãi suất tín dụng  150

            4.2.1. Khái niệm lãi suất tín dụng       150

            4.2.2. Vai trò của lãi suất        150

            4.2.3. Các loại lãi suất 152

            4.2.4. Phương pháp xác định lãi suất  156

            4.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất       164

Tóm tắt chương 4       172

Chương 5: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ        174

 5.1. Quá trình hình thành và các mô hình tổ chức ngân hàng trung ương 174

            5.1.1. Quá trình hình thành ngân hàng trung ương    174

            5.1.2. Các mô hình tổ chức ngân hàng trung ương    175

5.2. Chức năng của ngân hàng trung ương     178

            5.2.1. Chức năng ngân hàng của quốc gia      178

            5.2.2. Chức năng quản lý vĩ mô về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng          184

5.3. Chính sách tiền tệ            188

            5.3.1. Mục tiêu của chính sách tiền tệ 188

            5.3.2. Các công cụ của chính sách tiền tệ       192

            5.3.3. Hệ thống mục tiêu của chính sách tiền tệ         206

            5.3.4. Các kênh truyền dẫn sự tác động của chính sách tiền tệ          121

Tóm tắt chương 5       216

Chương 6: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP    217

6.1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp   217

            6.1.1. Doanh nghiệp và bản chất tài chính doanh nghiệp       217

            6.1.2. Vai trò của tài chính tiền tệ       219

6.2. Quản lý vốn kinh doanh  221

            6.2.1. Khái niệm vốn kinh doanh        221

            6.2.2. Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh     224

6.3. Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp        232

6.4. Chi phí, thu nhập, lợi nhuận kinh doanh 236

            6.4.1. Chi phí kinh doanh       236

            6.4.2. Thu nhập của doanh nghiệp      238

            6.4.3. Lợi nhuận của doanh nghiệp    239

            6.4.4. Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp          240

Tóm tắt chương 6       242

Chương 7: TÀI CHÍNH CÔNG     244

7.1. Tài chính công      244

            7.1.1. Sự phát triển của tài chính công           244

            7.1.2. Khái niệm tài chính công          246

            7.1.3. Đặc điểm tài chính công           248

            7.1.4. Vai trò của tài chính công         249

7.2. Ngân sách nhà nước        253

            7.2.1. Khái niệm chung về ngân sách nhà nước         253

            7.2.2. Hệ thống ngân sách nhà nước  254

            7.2.3. Thu ngân sách nhà nước           256

            7.2.4. Chi ngân sách nhà nước            262

7.3. Chính sách tài chính quốc gia      268

            7.3.1. Khái niệm          271

            7.3.2. Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia      271

            7.3.3. Nội dung của chính sách tài chính quốc gia     272

Tóm tắt chương 7       277

Chương 8: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  279

8.1. Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế 279

8.2. Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái    281

            8.2.1. Ngoại hối, ngoại tệ và thị trường ngoại hối      281

            8.2.2. Khái niệm và vai trò của tỷ giá hối đoái           284

            8.2.3. Các chế độ tỷ giá hối đoái         287

            8.2.4. Các cá nhân tác động đến tỷ giá hối đoái         292

            8.2.5. Chính sách tỷ giá hối đoái         294

8.3. Cán cân thanh toán quốc tế         298

            8.3.1. Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế  298

            8.3.2. Cấu trúc cán cân thanh toán quốc tế     299

            8.3.3. Tác động của cán cân thanh toán quốc tế         301

            8.3.4. Điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế 301

Tóm tắt chương 8       304

Tài liệu tham khảo       306

 

Đọc toàn văn tài liệu tại Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung


Danh sách tài liệu cùng thể loại
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Bản quyền website thuộc về Thông tin - Thư viện, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền trung
Địa chỉ: 201 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: : (+84) 54 3931.601
Email: thongtinthuvienhue.napa@gmail.com
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này