Hình ảnh hoạt động
Quảng Cáo
Giáo trình
GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC: GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH
Mã đọc: GT.000222-GT.000224
Mã mượn: GT.000034-GT.000040
Tác giả: VÕ KIM SƠN (CH.B.), NGUYỄN QUANG MINH, PHAN VĂN NHỰ
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật
Năm XB: 2009
Số trang: 203
Nội dung:

MỤC LỤC

Lời nói đầu...3

Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT TỔ CHỨC...5

I. Khái niệm tổ chức...5

1. Phân loại theo mục tiêu...8

2. Phân loại theo chức năng...9

3. Phân loại theo lĩnh vực...14

4. Phân loại theo hình thức sở hữu...15

II. Các dấu hiệu cơ bản xác định tổ chức...15

1. Có mục tiêu hay mục đích chung...15

2. Hệ thống thứ bậc quyền lực...16

3. Phân công lao động...16

4. Cơ chế vận hành...17

III. Cơ cấu tổ chức...18

1. Khái niệm cơ cấu...18

2. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc xác định cơ cấu tổ chức...21

3. Cách thức thiết lập cơ cấu tổ chức...27

4. Các loại cơ cấu tổ chức...30

IV. Môi trường tổ chức...37

1. Khái niệm về môi trường tổ chức...37

2. Những yếu tố môi trường tổ chức...38

V. Văn hóa tổ chức...46

Câu hỏi ôn tập...48

Chương 2

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC...49

I. Khái quát về hệ thống các cơ quan nhà nước và hành chính nhà nước...49

1. Hệ thống cơ quan Nhà nước...49

2. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước...49

II. Quyền hành pháp và hệ thống các cơ quan, tổ chức thực hiện quyền hành pháp...53

1. Quyền hành pháp…53

2. Hệ thống các cơ quan thực thi quyền hành pháp...54

III. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước...56

1. Các nguyên tắc chung...56

2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...60

IV. Những đặc trưng cơ bản của các cơ quan hành chính nhà nước...67

1. Mục tiêu của tổ chức hành chính nhà nước...67

2. Địa vị pháp lý của các cơ quan hành chính nhà nước...69

3. Quyền lực - Thẩm quyền...70

4. Quy mô hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước...71

5. Nguồn lực...71

V. Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước...72

1. Mối quan hệ giữa tổ chức hành chính Nhà nước ở trung ương và địa phương...72

2. Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương...80

VI. Các chức năng cơ bản và thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước...81

1. Các chức năng cơ bản của các cơ quan hành chính nhà nước...81

2. Thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước...85

VII. Các mô hình tổ chức hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước...89

1. Cơ cấu tổ chức theo cấp bậc hành chính - lãnh thổ...89

2. Cơ cấu tổ chức theo chức năng...89

3. Cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy hành chính nhà nước...90

Câu hỏi ôn tập...90

Chương 3

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG...92

I. Khái quát về hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trung ương...92

II. Chính phủ...97

1. Vị trí Chính phủ và người đứng đầu chính phủ...97

2. Cơ cấu tổ chức Chính phủ...106

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ...120

III. Bộ, Các cơ quan ngang bộ...129

1. Vị trí của bộ và bộ trưởng...129

2. Phân loại bộ...134

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ...135

4. Cơ cấu tổ chức bộ...134

IV. Các cơ quan thuộc chính phủ...150

1. Vị trí các cơ quan thuộc chính phủ...150

2. Các loại cơ quan thuộc chính phủ...151

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc chính phủ...153

Câu hỏi ôn tập...157

Chương 4

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG...159

I. Khái quát về hành chính địa phương trong tổng thể hành chính nhà nước...159

1. Địa phương...159

2. Hành chính địa phương...162

3. Chức năng, nhiệm vụ của hành chính địa phương...165

II. Tổ chức hành chính địa phương...167

1. Tổ chức hành chính địa phương (theo nghĩa rộng)...167

2. Tổ chức hành chính địa phương (theo nghĩa hẹp)...168

III. Hệ thống tổ chức hành chính địa phương...169

1. Mô hình tổ chức hành chính địa phương theo cơ cấu thứ bậc...169

2. Mô hình tổ chức hành chính địa phương nằm ngang (một cấp)...172

3. Mô hình tổ chức hành chính địa phương hỗn hợp...173

IV. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính địa phương...174

1. Cơ cấu tổ chức của hành chính địa phương trong trường hợp hệ thống tổ chức hành chính địa phương theo thứ bậc...174

2. Cơ cấu tổ chức của hành chính địa phương theo mô hình nằm ngang (một cấp)...177

V. Cơ quan đại diện của nhân dân địa phương...188

1. Cách thức thành lập Hội đồng...188

2. Thẩm quyền của Hội đồng...189

3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng...190

4. Hoạt động của Hội đồng...191

5. Đại biểu của Hội đồng...192

VI. Cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính nhà nước địa phương...192

Câu hỏi ôn tập và thảo luận...195

Tài liệu tham khảo...196

 

Đọc toàn văn tài liệu tại Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung

 

 


Danh sách tài liệu cùng thể loại
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Bản quyền website thuộc về Thông tin - Thư viện, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền trung
Địa chỉ: 201 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: : (+84) 54 3931.601
Email: thongtinthuvienhue.napa@gmail.com
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này