Hình ảnh hoạt động
Quảng Cáo
Giáo trình
GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC: GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH
Mã đọc: GT.000109-GT.000110
Mã mượn: GT.000041-GT.000047
Tác giả: CHU XUÂN KHÁNH (CH.B.), NGUYỄN HỮU HẢI, LÊ VĂN HOÀ , HOÀNG MAI
Nhà XB: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Năm XB: 2009
Số trang: 185
Nội dung:

MỤC LỤC

Lời nói đầu...3

PHẦN MỞ ĐẦU...5

1. Đối tượng nghiên cứu...5

2. Phương pháp nghiên cứu môn học...7

3. Mối quan hệ giữa khoa học về quản lý hành chính nhà nước với các môn khoa học xã hội khác...7

Chương 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC...10

I. Những khái niệm cơ bản...10

II. Khoa học quản lý hành chính nhà nước...16

Chương 2

CHỨC NĂNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC...21

I. Khái niệm và ý nghĩa của việc nghiên cứu chức năng hành chính nhà nước...21

II. Phân loại chức năng hành chính nhà nước...23

III. Nội dung của chức năng hành chính nhà nước...25

IV. Những phương tiện cơ bản thực hiện các chức năng hành chính nhà nước...35

V. Đánh giá, phân tích chức năng hành chính nhà nước...38

Câu hỏi ôn tập...40

Chương 3

CÁC YẾU TỐ CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC...41

I. Thể chế hành chính nhà nước...41

II. Tổ chức hành chính nhà nước...43

III. Công vụ, công chức...48

IV. Tài chính công...60

Câu hỏi ôn tập...69

Chương 4

CHÍNH SÁCH CÔNG...70

I. Khái niệm và vai trò của chính sách công...70

II. Quy trình hoạch định chính sách công...76

Câu hỏi ôn tập...94

Chương 5

QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC...95

I. Quan niệm chung về quyết định quản lý hành chính nhà nước...95

II. Phân loại quyết định quản lý hành chính nhà nước...99

III. Xây dựng quyết định quản lý hành chính nhà nước...104

IV. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng quyết định quản lý hành chính nhà nước...108

V. Đánh giá quyết định quản lý hành chính nhà nước...111

VI. Xử lý quyết định quản lý hành chính nhà nước không hợp pháp, không hợp lý...114

Câu hỏi ôn tập...118

Chương 6

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH...120

I. Khái niệm và ý nghĩa của thủ tục hành chính...120

II. Các loại thủ tục hành chính...124

III. Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính...129

IV. Nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện thủ tục hành chính...131

V. Các giai đoạn của thủ tục hành chính...133

VI. Cải cách thủ tục hành chính trong tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước...136

Câu hỏi ôn tập...139

Chương 7

KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC...140

I. Quan niệm chung về kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước...140

II. Giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân đối với nền hành chính nhà nước...145

III. Giám sát tư pháp đối với nền hành chính nhà nước...148

IV. Hoạt động kiểm tra, thanh tra của bộ máy hành chính nhà nước đối với hoạt động hành chính nhà nước...151

V. Kiểm tra của Đảng và giám sát của công dân đối với nền hành chính nhà nước...157

Câu hỏi ôn tập...164

Chương 8

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC...165

I. Khái niệm về cải cách hành chính...165

II. Sự cần thiết phải cải cách hành chính ở Việt Nam...166

III. Nguyên tắc, quan điểm cải cách nền hành chính Nhà nước Việt Nam...169

IV. Mục tiêu, Nội dung cải cách nền hành chính giai đoạn 2001 - 2010...171

Câu hỏi ôn tập..178

Tài liệu tham khảo...179

 

Đọc toàn văn tài liệu tại Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung


Danh sách tài liệu cùng thể loại
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Bản quyền website thuộc về Thông tin - Thư viện, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền trung
Địa chỉ: 201 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: : (+84) 54 3931.601
Email: thongtinthuvienhue.napa@gmail.com
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này